Priser og vilkår

Dersom oppdrag blir inngått vil du motta en skriftlig bekreftelse på oppdraget i samsvar  med Advokatforeningens regler. Oppdragsbekreftelsen vil nærmere angi oppdragets omfang og art, timepris mv. I tillegg vedlegges mine standardvilkår.
Mitt salær beregnes hovedsakelig på grunnlag av medgått tid.
Veiledende pris pr. time er fra kr 1 400 til kr. 2 000 eks. mva, noe som tilsvarer kr 1 750 til kr. 2 500 inkl. mva.
I enkelte saker er det mulighet for hel eller delvis dekning av salæret fra forsikringsdekning eller etter reglene om fri rettshjelp. Jeg vil hjelpe deg med å undersøke dine muligheter for slike dekninger.
Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt standardvilkår før et oppdrag inngås.
Personvernerklæring
Virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon.
Advokat Helge Haatveit, Torget 6, 3256 Larvik, postboks 169, 3251 Larvik,
epost: advokat@helgehaatveit.no, telefon 95 85 98 69.
Hva slags personopplysninger virksomheten behandler.
Ved etableringen av et oppdrag vil jeg måtte foreta en kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven. Dette medfører at du må legge frem dokumentasjon for din identitet, f.eks. ved pass, førerkort eller bankkort med bilde. Dersom det inngås oppdrag vil disse opplysningene bli registrert hos meg (Rettslig grunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og f).
Hvilke formål virksomheten bruker personopplysningene.
Opplysningene blir kun benyttet med formål å yte god bistand ved oppdraget. Opplysningene benyttes ikke til markedsføring og deles kun der det er bestemt ved lov eller som en nødvendig del av drift av et advokatkontor.
Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Ved oppdraget kan jeg få tilgang til personopplysninger om klient, vitner, motparter, konkursdebitorer, arvinger og andre. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter som inngår i saken, eller av dokumenter som innhentes fra tredjeparter. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse opplysningene er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og f).
I forbindelse med oppdraget føres oversikt over tidsbruk. Ved regnskapsføring og fakturering benyttet et nettbasert regnskapsprogram hvor det registreres opplysninger for å oppfylle lovbestemte krav. Det rettslige grunnlaget behandling av disse opplysningene er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c).
Hvem utleverer virksomheten eventuelt personopplysninger til.
Advokater har lovbestemt taushetsplikt. Dette medfører at opplysninger bare skal gis i samsvar med oppdraget og klientens interesse, med mindre annet er bestemt ved lov. Normalt vil det bli gitt opplysninger i forbindelse med oppdraget til motparter, domstoler, offentlige organer.
Hvorvidt personopplysninger blir overført til tredjestater.
Det overføres ikke personopplysninger til stater utenfor EU/EØS.
Hvor lenge lagres personopplysningene.
Saksdokumenter knyttet til oppdraget vil bli oppbevart i 10 år. Opplysninger som inngår i regnskapet (faktura, timeregistrering mv) oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsloven.
Hvilke rettigheter har den registrerte.
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som er lagret hos meg. Tidligere avgitt samtykke kan trekkes tilbake og du kan fremme krav om retting av opplysninger. Du kan be om å få utlevert saksdokumentene, forutsatt at dette ikke strider mot lov. Det kan likevel være at jeg må beholde opplysninger av egen interesse eller som følge av lov (Det rettslige grunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f), jf. personopplysningsloven § 11). Dersom du mener at du ikke imøtekommes på rett måte kan du klage direkte til Datatilsynet.